1 2 3 4 5 6

НачалоНовиниУКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ


13/07/2016

 УКАЗАНИЯ

съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството

 

1.    За учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството, собственикът на пчелина подава заявление до директора на съответното държавното предприятие по чл. 163 от Закона за горите или до оправомощено от него длъжностно лице.

2.    Заявлението трябва да съдържа информация за:

-          собственика на пчелните семейства (трите имена на физическото лице или наименование на ЮЛ; ЕГН/ ЕИК; постоянен адрес; адрес за кореспонденция и телефон за връзка);

-          горската територия, за която се иска учредяване право на ползване (землището на населеното място, местност, отдел и подотдел и при възможност номер на имота);

-          размера на площта, върху която се иска да се учреди право на ползване (точна площ в кв.м.);

-          срока, за който се иска учредяване на правото на ползване.

-          регистрационния номер на пчелина и на животновъдния обект;

-          броя на пчелните семейства.

3.    Към заявлението по т. 2 следва да се прилагат:

-          доказателства за регистрацията на пчелина по чл. 8 от Закона за пчеларството;

-          доказателства, че заявителят е собственик на постоянен пчелин с над десет пчелни семейства;

-          документ, издаден от кметството по местонахождението на пчелина, удостоверяващ, че не е налице обстоятелството по чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за пчеларството, с изключение на случаите по чл. 13, ал. 2 от същия закон;

-          документ, издаден от БАБХ, удостоверяващ, че не е налице обстоятелството по чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за пчеларството;

-          документ, издаден от кметството по местонахождението на пчелина, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за пчеларството.

4.     Заявления, които не съдържат информацията по т. 2 и документите по т. 3 се връщат в цялост, с указания за отстраняване на пропуските.

5.    Преди издаване на акта за учредяване н правото на ползване, лицето по чл. 69, ал. 3, т. 1 от Закона за горите извършва служебна проверка за липсата на обстоятелствата по чл. 15 от Закона за пчеларството, както и дали за заявения имот има учредени вещни права или започната процедура за промяна на предназначението му, или за промяна на собствеността.

6.    Актът за учредяване правото на ползване се издава в деня на подаване на заявлението и следва да съдържа най-малко следното:

-          наименование на органа, който го издава;

-          номер и дата на издаване;

-          индивидуализация на лицето - носител на правата по акта;

-          номер на регистрирания пчелин и номер на животновъдния обект;

-          срокът, за който се учредява правото на ползване;

-          индивидуализация на имота;

-          текст, съгласно който върху площта не се разрешава извършването на дейности, представляващи строителство по смисъла на ЗУТ;

-          текст, съгласно който актът се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.

7.    Индивидуализацията на имота може да се направи като се определи площта, местоположението в имота, граници, съседи и т.н., чрез извадка от горскостопанската карта с нанесено местоположение на пчелина или скица на имота, или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имота, върху който ще се учредява право на ползване и партида.

8.    След влизане в сила на акта за учредяване правото на ползване, съответното държавно предприятие го изпраща в Изпълнителна агенция по горите за сключване на договор. Към акта за учредяване се прилагат копия на заявлението за учредяване и приложените към него документи, документ за собственост на имота, както и скица на имота или скица-проект на площта от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър или от картата на възстановената собственост с данни за имота, върху който ще се учредява право на ползване и партида.

УКАЗАНИЯ