1 2 3 4 5 6

НачалоНОВИНИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ИСКЪР
ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИВ ДИВЕЧ ЗА РАЗСЕЛВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

21/03/2019

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ПРОДАЖБА НА ЖИВ ДИВЕЧ ЗА РАЗСЕЛВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.
ЦЕНОРАЗПИС ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ ПРЕЗ 2019 Г.

21/03/2019

ЦЕНОРАЗПИС ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ ПРЕЗ 2019 Г.
СЕЛЕКЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

21/03/2019

СЕЛЕКЦИОННИ ПРОГРАМИ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
ЦЕНОРАЗПИС ОЛТ от 01.03.2019 до 28.02.2020 г.

21/03/2019

ЦЕНОРАЗПИС ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ от 01.03.2019 до 28.02.2020 г.
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ИСКЪР
ИНФОРМАЦИЯ

14/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ИСКЪР
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

30/05/2017

Tърг с явно наддаване по реда на Наредба №7/1997год. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост за продажба на движими вещи на ТП „ ДЛС Искъ
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

12/05/2017

Търг с явно наддаване по реда на Наредбата 7/1997г. за продажба на движими вещи- частна държавна собственост за продажба на движими вещи на ТП ДЛС Искар
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ИСКЪР
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ГОДИШЕН ПЛАН

12/11/2015

Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. на ДЛС Искар
ГОДИШЕН ПЛАН

25/11/2014

Годишен план за ползване на дървесина през 2015г. на ДЛС Искар
СПРАВКА

20/11/2014

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38
О Б Я В Л Е Н И Е

10/11/2014

Относно обществено обсъждане на предложения за приемане на Горскостопански план на територията на ТП ДЛС Искар