1 2 3 4 5 6

НачалоЛОВБлагороден елен
Благороден елен


Разпространен почти из цялата страна - от морското равнище до високопланинските пасища, във всички наши планини и равнинни горски комплекси. Обитава не много гъсти широколистни и смесени гори в равнинни, полупланински и планински местности. Често можем да го срещнем и в полугористи открити местности.
В  България благородният елен е ценен ловен обект, за който се полагат грижи и се поддържа популацията му. Обикновено са разрешени за лов единствено мъжкарите и то само за кратък определен период. Ловния трофей са рогата му. Изключение прави подборния лов, който цели да поддържа доброто състояние на популацията.